El Pla de Gestió de la Xarxa Natura 2000 Costa de Llevant de Mallorca ha estat publicat recentment per permetre una gestió més específica i adaptativa de set espais de la xarxa.

Aquests espais van ser declarats el 2006 com a Llocs d’Importància Comunitària (LIC) i Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) en virtut de la Directiva Hàbitats i la Directiva Aus.

El pla de Gestió de la Xarxa Natura 2000 Costa de Llevant inclou una part terrestre de 875 ha. i unes 4.247 ha. a nivell marí.

El pla de Gestió de la Xarxa Natura 2000 Costa de Llevant comprèn una part terrestre corresponent a alguns trams de costa i alguns illots, amb un total de 875 ha, però principalment, la gestió de l’espai és a nivell marí, d’unes 4.247 ha.

Aquesta figura de protecció té com a objectiu garantir el bon estat de conservació de les espècies i els hàbitats presents, per la qual cosa fa una caracterització de l’espai i estableix una sèrie de mesures i regulacions que permetin mantenir i/o millorar aquest estat.

Al medi marí, el pla dóna importància a les comunitats de fanerògames marines on trobem la Posidònia Oceànica i l’algueró (Cymodocea nodosa), i altres comunitats formades per algues com les Cystoseira sp. o algues del coral·ligen que juntament amb altres invertebrats marins formen hàbitats com els esculls.

També s’hi inclou l’hàbitat que formen les coves submarines i espècies com el dofí mular (Tursiops truncatus), la tortuga boba (Caretta caretta), així com un bon nombre d’aus marines, com el Virot petit (Puffinus mauretanicus) que es troben per la zona nidificant, alimentant-se i descansant segons l’època de l’any.

Les mesures i regulacions que es troben al Pla de Gestió Xarxa Natura 2000 Costa de Llevant de Mallorca estan destinades a crear una connectivitat entre les espècies i els hàbitats que puguin garantir un espai de protecció per a aquelles espècies que tenen més extensió com la Posidònia o presentin una elevada mobilitat com les d’aus, mamífers i rèptils marins. Però també a millorar-ne el coneixement i reduir les pressions a què es veuen exposats..

Entre les regulacions més destacables relacionades amb el medi marí trobem, una limitació a la visita de les cavitats, com ara la Cova des Coloms, amb un màxim de 12 persones per grup, fins a la realització d’un estudi de capacitat de càrrega. Tot i això, sense l’adopció d’un màxim de visites diàries, aquesta regulació queda molt en la interpretació i difícil de controlar.

Per no interferir amb les zones de cria del Corb Marí (Gulosus aristotelis) i el falcó pelegrí (Falco peregrinus) i fins que no s’estableixin uns criteris per a l’autorització d’activitats com l’escalada i el psicobloc, se’n prohibeixen en alguns trams, de febrer a juliol i de novembre a juny, respectivament.

Pel que fa a la gestió de platges, es prohibeixen les instal·lacions de temporada, així com les obres o instal·lacions no desmuntables, a les platges naturals de les ZEC terrestres Cales de Manacor (que inclou Cala Varques) i Punta des Ras. Això hauria de posar fi a les instal·lacions il·legals que es troben cada any.

Pel que fa a la pesca, es limita el nombre de barques i la quantitat de peix que es pot capturar en determinades zones. A més a més, s’estableix un pla de gestió de residus per evitar la contaminació del mar i la costa.

Sobre la protecció de la fauna i flora, s’estableixen mesures específiques per a les espècies protegides i es prohibeix la introducció d’espècies exòtiques al medi natural. També s’hi estableixen mesures per protegir els hàbitats naturals i les zones d’interès ecològic.

Una altra de les mesures importants és la protecció dels aqüífers i la qualitat de l’aigua. S’estableixen mesures per controlar l’ús de pesticides i fertilitzants a les zones agrícoles properes als aqüífers i se’n promou l’ús responsable de l’aigua.

Pel que fa a la gestió de residus, sestableix un pla per a la gestió dels residus que es generen a Mallorca, amb lobjectiu de reduir al màxim la quantitat de residus que es generen i de promoure el seu reciclatge i reutilització. També s’estableixen mesures per a la gestió dels residus perillosos i es promou la sensibilització i l’educació ambiental de la població.

En definitiva, el Pla de Gestió de la Xarxa Natura 2000 Costa de Llevant de Mallorca estableix un marc general per a la gestió i protecció del territori i del medi ambient a Mallorca.