La finca pública de Son Real, amb una superfície de 395 hectàrees, està situada a la costa Nord-Est de l’illa de Mallorca, en el terme municipal de Santa Margalida.
Es concentren importants restes arqueològiques, etnográfiques i naturals, que fan d’ella un gran museu a l’aire lliure.

Es tracta d’una necròpolis única a Mallorca i a la Mediterrània Occidental.

A la necròpoli de Son Real hi ha una sèrie de tombes que reprodueixen, a petita escala, les construccions més importants de la cultura talaiòtica (cambres naviformes, talaiots quadrats i circulars).

Aquest lloc està datat en l’edat de ferro, i va ser un assentament des d’aquest moment fins a l’època romana.

Necròpoli de Son Real (Cementiri dels fenicis)

Dintre d’aquesta necròpoli les tombes subterrànies ténen diverses formes: quadrades i circulars (finals s. VII-VI a.C.), amb una planta amb forma de ferradura (s. V a.C.) i rectangulars (s. IV a.C. – I d.C.).

S’hi han conservat 109 tombes, que ocupen una superficie aproximada de 800 m2, on es localitzaren les restes de prop de 300 persones, tot i que és possible que n’hi haguessin enterrat més de 400.

El cementeri va ser emprat per a enterrar-hi un sector dominant de la comunitat, organitzada en una societat de tipus aristocràtic.

Entre els rituals s’hi ha documentat el banquet funerari i la deposició d’ofrenes (com es pot apreciar per la presència de restes òssies animals i petxines).

La cultura material apareguda en els enterraments està constituïda per objectes de prestigi i ornamentals, d’ús quotidià i ritual, de metall, d’os, de vidre i ceràmica. Fins al segle IV, els cossos eren inhumats, i a partir d’aquest segle, indistintament inhumats i cremats.

“La necròpoli de Son Real i l’Illa dels Porros”

Memòria realitzada entre els anys 1957 i 1962 que recull els resultats de les excavacions realitzades a la Necròpoli de Son Real i l’illot Illa dels Porros:

La memòria presentada al document inclou els treballs arqueològics realitzats en dos importants llocs de Mallorca, Espanya, la necròpoli de Son Real i l’Illa dels Porros.

En primer lloc, es destaca l’excavació a Son Real, on s’han descobert tombes i aixovars pertanyents a la cultura talaiòtica. Esmentar que s’està preparant una publicació detallada que inclourà informació sobre cada tomba, amb dibuixos dels aixovars i plànols dels monuments sepulcrals.

S’emfatitza la importància de continuar excavant la necròpolis de l’Illa dels Porros en campanyes anuals futures.

Necrópolis de Son Real y la Illa des Porros, plano
Necròpoli de Son Real

Es fa referència a l’estructura de les tombes, destacant un tipus de sepultura amb planta absidal que recorda els monuments navetes de Menorca. Aquestes tombes es construeixen sobre la roca verge, amb fosses llargues i estretes al seu interior. Es detalla la disposició dels murs i la presència de grans lloses a certes àrees.

A més, es fa esment de l’organització dels treballs arqueològics, destacant la continuïtat de les excavacions i la formació d’arqueòlegs a través de la participació d’estudiants becaris de diverses universitats.

La memòria proporciona una visió general de les troballes arqueològiques a Son Real i l’Illa dels Porros, destacant la importància d’aquests llocs per comprendre la cultura talaiòtica a Mallorca i el meticulós treball d’excavació dut a terme a la regió.

Descarregar “La necròpoli de Son Real i l’Illa dels Porros”

Colección, Excavaciones arqueológicas en España: E.A.E. – EAN9789200089169 – ISBN 978-92-0-0089169 – 42 Páginas – Edición 1 – Fecha publicación: 01-01-1964