autoevaluacionPRL-CAEB-1

Es tracta d’un portal d’autodiagnòstic en PRL (Prevenció de Riscos Laborals).
Aquest 2011 el Gabinet de prevenció, qualitat i medi ambient de la CAEB, amb el finançament del Govern de les Illes Balears i del Fons Social Europeu, presenta www.autodiagnosticoprl.es, plataforma que permet a l’empresa fer un auto-diagnòstic o valoració sobre la gestió de la seguretat i salut laboral a la seva empresa.

 

De la mateixa manera, aquesta aplicació ofereix la possibilitat d’obtenir un informe de situació de la prevenció de riscos laborals (resultats, puntuació, nivell de compliment), que serveix per a fixar objectius i planificar les actuacions a desenvolupar.

www.autoevaluacionprl.es compta amb un total de sis blocs temàtics, que permeten analitzar els recursos humans en l’organització de la prevenció, el propi pla de prevenció, la avaluació de riscos i planificació de mesures preventives, la informació, la formació, i la vigilància de la salut.

Cada bloc temàtic està compost per un conjunt de preguntes amb diverses alternatives de resposta. Cada resposta té una puntuació i unes recomanacions associades. Un cop contestades les preguntes de cada bloc, s’obté una puntuació que indica el nivell de compliment legal, així com les recomanacions per esmenar les incidències detectades.

 

En conclusió, www.autodiagnosticoprl.es és un instrument d’avaluació de la gestió en prevenció de riscos laborals duta a terme per l’empresa, encara que ni és una plataforma per fer avaluacions de risc, ni substitueix els concerts amb els Serveis de Prevenció Aliens (SPAs) o a les auditories reglamentàries.

 

autoevaluacionPRL-CAEB